Jaiqi Wu for Jiawei Wang

Photography : Anass Aboo
Model : Jiaqi Wu
wearing Jiawei Wang IFM bachelor graduation project